ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประเภททั่วไป และประเภทโควตาจังหวัด ปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ปีการศึกษา 2566
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประเภททั่วไปแยกตามแผนการเรียน
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประเภทโควตาจังหวัด